A A A

statut

STATUT
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY, zwane
dalej „AZS”.
2. AZS jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu ogólnokrajowym,
reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem
i rozwojem kultury fizycznej w środowisku akademickim.

§ 2
Terenem działania AZS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych – m. st. Warszawa. Dopuszcza się działalność AZS poza granicami
Polski, zgodnie z miejscowymi przepisami.

§ 3
AZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4
AZS ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 5
AZS moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
§ 6
1. Kolor biały i zielony stanowią barwy AZS.
2. Godłem AZS jest biały gryf na zielonym polu.
3. Flaga AZS ma kształt prostokąta o wymiarach: długość – 230 cm, szerokość
140 cm, jest koloru białego z zielonym pasem o szerokości – 35 cm,
przebiegającym po przekątnej od górnego lewego rogu flagi do dolnego prawego.
W prawym polu, w górnej części flagi, znajduje się godło AZS – gryf o wymiarach:
wysokość – 42 cm, szerokość – 35 cm .
4. Jednostki organizacyjne AZS mogą przyjmować inne barwy, a w przypadku sekcji
i klubów równieŜ nazwy wynikające z umów sponsorskich przy obowiązku
zachowania liter AZS w nazwie.
5. Krajowa reprezentacja AZS występuje z godłem państwowym i literami AZS.
6. Reprezentacja sportowa AZS w zawodach krajowych występuje z godłem AZS
i literami AZS.
7. Władze AZS uŜywają pieczęci okrągłej z godłem AZS w środku, napisem
na obwodzie pieczęci „Akademicki Związek Sportowy” oraz nazwą jednostki
organizacyjnej.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7
Celem AZS jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej
i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
2. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,
3. powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy
macierzystego klubu, szkoły wyŜszej i środowiska,
4. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości
narodowej i obywatelskiej, a takŜe wychowywanie członków Związku zgodnie z
tradycjami AZS,
5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
6. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
7. działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieŜy z rodzin o trudnej sytuacji
Ŝyciowej,
8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
9. działanie na rzecz organizacji wolontariatu,
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani,
alkoholizmowi i nikotynizmowi zagraŜającym środowisku młodzieŜy uczącej się.

§ 8
AZS realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie Ŝycia sportowego, rekreacji i turystyki,
2. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą,
3. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-
instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji,
4.organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych,
rekreacyjnych i turystycznych,
5. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów
sportowych,
6. propagowanie róŜnych form sportu, rekreacji i turystyki,
7. współpracę z władzami szkół wyŜszych i samorządów studenckich,
8. współpracę z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej,
9. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami
sportowymi oraz organizacjami społecznymi,
10. utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi
w kraju i za granicą,
11. prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkami AZS mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie AZS dzielą się na:
2.1. zwyczajnych,
2.2. uczestników,
2.3. honorowych,
2.4. wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół
wyŜszych oraz inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez zarząd jednostki
organizacyjnej AZS na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni
uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjęci przez zarząd jednostki
organizacyjnej AZS na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych
opiekunów.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłuŜone dla
rozwoju sportu akademickiego w Polsce. Godność członka honorowego nadaje
Zjazd. Członkowie Honorowi AZS tworzą Konwent Członków Honorowych.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane
działalnością AZS i przyjęte przez jednostki organizacyjne AZS na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 11
Członkostwo w AZS ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do właściwej jednostki
organizacyjnej AZS,
2. skreślenia uchwałą zarządu jednostki organizacyjnej z listy członków z powodu
zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy,
3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleŜeńskiego.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.1. wybierać i być wybieranymi do władz AZS,
1.2. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i innych
formach działalności Związku oraz korzystać z urządzeń i świadczeń AZS na
zasadach określonych we właściwych regulaminach,
1.3. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i
domagać się ich rozpatrzenia,
1.4. nosić odznakę z godłem AZS.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
4.1. korzystać z obiektów i urządzeń AZS na zasadach określonych przez
właściwą jednostkę organizacyjną AZS,
4.2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
1.1. chronić dobre imię AZS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz
zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską,
1.2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał AZS,
1.3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
1.4. czynnie uczestniczyć w Ŝyciu sportowym i organizacyjnym AZS,
1.5. systematycznie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji
celów statutowych AZS.
Rozdział IV
Władze naczelne AZS
§ 14
1. Władzami naczelnymi AZS są:
1.1. Zjazd,
1.2. Zarząd Główny,
1.3. Prezydium Zarządu Głównego,
1.4. Główna Komisja Rewizyjna,
1.5. Główny Sąd KoleŜeński.
2. Kadencja władz naczelnych AZS trwa 2 lata.

ZJAZD
§ 15
1. Zjazd jest najwyŜszą władzą AZS.
2. Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny jako zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Do zadań i kompetencji Zjazdu naleŜy rozpatrywanie całokształtu działalności
AZS, a w szczególności:
3.1. uchwalanie załoŜeń polityki finansowej AZS,
3.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz naczelnych
AZS,
3.3. uchwalanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
3.4. uchwalanie statutu lub zmian w nim,
3.5. nadawanie godności członka honorowego,
3.6. przyznawanie Medalu im. Bronisława Czecha,
3.7. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze naczelne AZS,
delegatów, jednostki organizacyjne i członków,
3.8. wybieranie władz naczelnych zgodnie z postanowieniami statutu,
3.9. powoływanie rad.
§ 16
1. W Zjeździe (zwyczajnym i nadzwyczajnym) udział biorą:
1.1. z głosem decydującym – osoby wybrane przez jednostki organizacyjne AZS,
przy czym kaŜdej jednostce przysługuje liczba delegatów wynikająca z liczby
członków AZS w danej jednostce wg klucza ustalonego przez Zarząd
Główny AZS,
1.2.z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz naczelnych, członkowie
honorowi, zaproszeni goście.
2. Zarząd Główny zawiadamia jednostki organizacyjne o terminie, miejscu i porządku
obrad Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

§ 17
1. Nadzwyczajny Zjazd moŜe być zwoływany:
1.1. z inicjatywy Zarządu Głównego,
1.2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
1.3. na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby jednostek organizacyjnych AZS.
2. Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie miesiąca
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. W nadzwyczajnym Zjeździe biorą udział osoby wymienione w § 16 ust. 1.

ZARZĄD GŁÓWNY
§ 18
1. Zarząd Główny składa się z nie więcej niŜ 33 członków z wyboru oraz z urzędu:
1.1. sekretarza generalnego powoływanego przez Zarząd Główny na wniosek
prezesa Zarządu Głównego, a ponadto:
1.2. przedstawiciela AZS w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Federacji
Sportu Studenckiego (FISU),
1.3. przedstawiciela AZS w Zarządzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą z wyboru na Zjeździe: prezes, 2–4
wiceprezesów, skarbnik, 1–3 członków rad powołanych na Zjeździe oraz
członkowie.
3. Do kompetencji Zarządu Głównego naleŜy wykonywanie uchwał Zjazdu oraz
kierowanie bieŜącą działalnością AZS, a w szczególności:
3.1. reprezentowanie AZS oraz działanie w jego imieniu,
3.2. podejmowanie uchwał o przystąpieniu AZS do organizacji krajowych
i międzynarodowych oraz ustalanie zasad współpracy z zagranicą,
3.3. uchwalanie planów działania oraz budŜetu,
zarządzanie majątkiem oraz funduszami AZS,
3.4. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych,
3.5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez
Biuro Zarządu Głównego,
3.6. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o uzyskanie osobowości prawnej,
składanych przez jednostki organizacyjne, a takŜe podejmowanie uchwał w
sprawie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego
rozwiązanych jednostek organizacyjnych AZS,
3.7. uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu Głównego, rad i komisji
oraz regulaminu Konwentu Członków Honorowych,
3.8. powoływanie składu rad,
3.9. powoływanie komisji i ich składów,
3.10. nadzór nad pracą biura Zarządu Głównego kierowanego z urzędu przez
sekretarza generalnego,
3.11. zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowego,
3.12. zawieszanie uchwał walnych zebrań i uchwał zarządów jednostek
organizacyjnych AZS niezgodnych z prawem i statutem AZS,
3.13. zawieszanie zarządów organizacji środowiskowych i zarządów klubów oraz
członków tych władz działających niezgodnie z prawem i statutem AZS,
3.14. zawieszanie prezesa, wiceprezesów oraz skarbnika Zarządu Głównego w
pełnionych funkcjach - większością co najmniej 2/3 głosów na czas do
następnych wyborów do władz.
3.15. uchwalanie zasad likwidacji oraz likwidacja jednostek organizacyjnych nie
prowadzących działalności statutowej,
3.16. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych
władz.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się raz na trzy miesiące. Raz
do roku posiedzenia powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli wszystkich
organizacji środowiskowych AZS.PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
§ 19
1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą: prezes, wiceprezesi, skarbnik,
sekretarz generalny oraz dodatkowo w zaleŜności od potrzeb do 3 członków
wybranych przez Zarząd ze swojego składu.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia
przysługują Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 20
1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zjazd w liczbie 11–19 osób.
2. Spośród siebie GKR wybiera przewodniczącego, a na jego wniosek
wiceprzewodniczących i sekretarza.
3. Do kompetencji GKR naleŜy:
3.1. kontrolowanie całokształtu działalności AZS ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowo-gospodarczej i bieŜącej pracy Zarządu Głównego,
3.2. przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków i zaleceń wynikających z
kontroli,
3.3.uchwalanie regulaminów działalności GKR i komisji rewizyjnych
niŜszego szczebla,
3.4. kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych niŜszego szczebla i ocena ich
działalności oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie do właściwych
jednostek organizacyjnych AZS,
3.5. przedstawianie Zjazdowi wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu ZG w całości lub poszczególnym jego członkom.
4. Przewodniczący GKR lub upowaŜniony przez niego członek komisji moŜe brać
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
5. Członkowie GKR nie mogą być jednocześnie członkami władz
wykonawczych AZS, ani pracownikami AZS.

GŁÓWNY SĄD KOLEśEŃSKI
§ 21
1. GSK wybierany jest przez Zjazd w liczbie 7 – 9 osób.
2. Spośród siebie GSK wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Do kompetencji GSK naleŜy:
3.1. uchwalanie regulaminów sądów koleŜeńskich AZS oraz regulaminu
postępowania przed sądami koleŜeńskimi AZS,
3.2. rozpatrywanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym
regulaminem sądów koleŜeńskich AZS,
3.3. podejmowanie działań ugruntowujących poszanowanie przez członków AZS
zasad statutu, etyki oraz zasad współŜycia społecznego w działalności AZS,
jak równieŜ działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób
szkodę dobremu imieniu AZS,
3.4. nadzorowanie i kontrolowanie działalności sądów koleŜeńskich niŜszego
szczebla, z wyłączeniem spraw orzecznictwa.
4. GSK jako organ pierwszej instancji orzeka w sprawach przekazanych do
rozpatrzenia przez Zarząd Główny dotyczących: członków honorowych, członków
władz naczelnych oraz członków władz jednostek organizacyjnych AZS. GSK jako
organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleŜeńskich
niŜszego szczebla oraz w innym składzie od orzeczeń GSK, wydanych
w pierwszej instancji.
5. Członkowie GSK nie mogą być jednocześnie członkami sądów koleŜeńskich
niŜszego szczebla.
§ 22
Obsługę administracyjną i finansową władz naczelnych AZS zapewnia biuro, którym
kieruje sekretarz generalny AZS.

Rozdział V
Jednostki organizacyjne AZS
§ 23
1. Jednostkami organizacyjnymi AZS są:
1.1. kluby uczelniane,
1.2. kluby środowiskowe,
1.3. organizacje środowiskowe.
2. Kluby uczelniane i środowiskowe powstają z woli członków załoŜycieli, a ich
zatwierdzenie następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego AZS.
3. Organizację Środowiskową tworzą wszystkie kluby AZS działające na obszarze
danego województwa lub regionu. Jej zatwierdzenie następuje w drodze uchwały
Zarządu Głównego.
4. Jednostki organizacyjne AZS mogą posiadać osobowość prawną za zgodą
Zarządu Głównego. Jednostki organizacyjne AZS prowadzące działalność
gospodarczą prowadzą ją na własny rachunek, podejmując zobowiązania jedynie
do wysokości określonej wartością majątku powstałego wskutek prowadzenia tej
działalności.
5. Rejestr jednostek organizacyjnych AZS prowadzi Zarząd Główny.

KLUBY
§ 24
1. Klub uczelniany powinien uczestniczyć w Ŝyciu szkoły wyŜszej, na której terenie
działa.
2. W kaŜdej uczelni moŜe działać tylko jeden klub uczelniany AZS, MoŜliwe jest
utworzenie odrębnego klubu uczelnianego w filii, wydziale zamiejscowym lub
zamiejscowym ośrodku dydaktycznym.
3. Kluby posiadające osobowość prawną działają w oparciu o zarejestrowany statut
przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS.
4. Kluby nie posiadające osobowości prawnej działają na podstawie Regulaminu
Klubu AZS uchwalonego przez Zarząd Główny AZS.
5. Kluby są reprezentowane w organizacji środowiskowej przez swoich delegatów.
6. Kluby wybierają na walnym zebraniu delegatów na Zjazd.

ORGANIZACJE ŚRODOWISKOWE
§ 25
1. Władzami organizacji środowiskowych są:
1.1. walne zebranie delegatów klubów,
1.2. zarząd organizacji środowiskowej,
1.3. prezydium, jeśli zostanie powołane przez zarząd,
1.4. komisja rewizyjna organizacji środowiskowej,
1.5. sąd koleŜeński organizacji środowiskowej.
2. Walne zebranie delegatów klubów jest zwoływane przez zarząd organizacji
środowiskowej, nadzwyczajne zebranie delegatów klubów zwołuje zarząd
organizacji środowiskowej z własnej inicjatywy, na Ŝądanie Zarządu Głównego,
głównej lub środowiskowej komisji rewizyjnej lub minimum połowy klubów
zrzeszonych w środowisku.
3. Walne Zebranie delegatów klubów stanowią:
3.1. z głosem decydującym delegaci klubów wg klucza uchwalonego przez zarząd
organizacji środowiskowej,
3.2. z głosem doradczym - członkowie władz organizacji środowiskowej
i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy:
4.1. uchwalanie kierunków działalności,
4.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
KoleŜeńskiego,
4.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4.4. wybór prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu KoleŜeńskiego
oraz delegatów na Zjazd,
4.5. uchwalanie statutu organizacji środowiskowej i poprawek do niego,
4.6. rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez władze środowiskowe i delegatów.
Szczegółowe zadania i kompetencje organizacji środowiskowej określa statut
lub regulamin jednostki.
5. Organizacje środowiskowe, które mają osobowość prawną, działają w oparciu
o zarejestrowany statut, przy zachowaniu zgodności ze statutem AZS.
6. Organizacje środowiskowe nie posiadające osobowości prawnej działają na
podstawie Regulaminu Organizacji Środowiskowej AZS uchwalonego przez
Zarząd Główny.
7. Zakres działania środowiskowych komisji rewizyjnych i środowiskowych sądów
koleŜeńskich musi być zgodny z regulaminem GKR i GSK.

Rozdział VI
WyróŜnienia i kary
§ 26
1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz AZS władze
Związku mogą przyznać następujące wyróŜnienia:
1.1. pochwałę,
1.2. dyplom,
1.3. nagrodę,
1.4. honorową odznakę.
2. Mogą być przyznawane następujące odznaki i honorowe nagrody dla członków i
jednostek organizacyjnych AZS:
2.1. Medal im. Bronisława Czecha – nadawany przez Zjazd,
2.2.Złota Odznaka AZS lub Srebrna Odznaka AZS – nadawana przez
Zarząd Główny,
2.3. Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego – nadawana przez Zarząd Główny,
2.4. Plakietka „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” – nadawana przez
Zarząd Główny.
3. Jednostki organizacyjne AZS mogą ustanawiać takŜe inne wyróŜnienia.
4. Za wybitne zasługi dla AZS Zarząd Główny moŜe przyznać odznaki określone w
ust. 2 pkt. 3 i 4 osobom oraz instytucjom i organizacjom nie będącym członkami
AZS.
5. Szczegółowy tryb przyznawania wyróŜnień i odznak określa regulamin uchwalony
przez Zjazd.
§ 27
1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz zarządzeń władz AZS,
naruszanie zasad współŜycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowią
przewinienia koleŜeńskie.
2. Sprawy przewinień koleŜeńskich rozpatrują sądy koleŜeńskie i mogą one
wymierzać następujące kary:
2.1. upomnienie,
2.2. naganę,
2.3. zawieszenie w prawach członkowskich,
2.4. zakaz pełnienia funkcji we władzach AZS wszystkich szczebli na czas
określony,
2.5. wykluczenie z szeregów AZS.
3. W toku postępowania koleŜeńskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Szczegółowy tryb postępowania koleŜeńskiego określa regulamin uchwalony
przez GSK.
5. W sprawach spornych pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi AZS
– GSK i GKR podejmują działalność mediacyjną. W przypadku niemoŜności
rozstrzygnięcia sporu na tej drodze powinna rozstrzygać nadrzędna jednostka
organizacyjna wspólna dla obu stron.
§ 28
W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w
przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzekają
zarządy klubów w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział VII
Majątek i fundusze AZS
§ 29
1. Majątek AZS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz AZS składają się:
2.1. składki członkowskie,
2.2. dochody z imprez i zawodów sportowych,
2.3. dotacje państwowe,
2.4. darowizny i zapisy,
2.5. dochody z majątku,
2.6. dochody z działalności gospodarczej,
2.7. inne wpływy.
3. W imieniu Zarządu Głównego umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2
osoby spośród następujących: prezes, upowaŜniony do tego wiceprezes, skarbnik
i sekretarz generalny.
3.a. Zbywanie, likwidacja i obciąŜanie majątku AZS wymaga zgody Zarządu
Głównego AZS. Szczegółowe zasady określa uchwała Zarządu Głównego.
4. Zabrania się:
4.1. udzielania poŜyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa,
4.2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
4.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe
to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu AZS,
4.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy.
Rozdział VIII
Sprawy organizacyjne
§ 30
1. Wybory do wszystkich władz AZS odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i
tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony
odpowiednio przez Zjazd, walne zebranie delegatów klubów lub walne zebranie
klubu.
2. Uchwały wszystkich władz AZS są podejmowane zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 liczby członków (delegatów) uprawnionych do
głosowania, z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.
2.a. W czasie trwania kadencji władze AZS mogą odwołać ze swojego grona
członków (z wyjątkiem Prezesa, wiceprezesów, skarbnika Zarządu Głównego
oraz prezesów jednostek organizacyjnych AZS), którzy nie wywiązują się ze
swoich obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli statut lub dobre imię
AZS.
3. W przypadku powstania wakatu w składzie organów władz stowarzyszenia
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym Ŝe liczba członków
dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niŜ 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru naleŜy w terminie do trzech miesięcy dokonać
ponownego wyboru.
5. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemoŜności pełnienia funkcji w
Zarządzie Głównym lub zarządzie innej jednostki organizacyjnej AZS zarząd
właściwej jednostki organizacyjnej powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi
zarządu pochodzącemu z wyboru na czas do następnych wyborów do władz.

Rozdział IX
Zmiany statutu i rozwiązanie AZS
§ 31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu AZS podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 32
1. Uchwałę o rozwiązaniu AZS podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały przez Zjazd o rozwiązaniu AZS Zjazd decyduje o
przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną. Majątek słuŜący
rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinien zostać przekazany
stowarzyszeniom osób niepełnosprawnych.
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej AZS przez
kompetentne władze majątek tej jednostki pozostaje majątkiem AZS, a dysponuje
nim Zarząd Główny.

Statut AZS uchwalono podczas XXII Zjazdu AZS w Poznaniu 15-16.12.2007 r.
z poprawkami przyjętymi przez Zarząd Główny AZS w dniu 12.03.2008 r.