A A A

regulamin


REGULAMIN KLUBU AZS


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Klub AZS, zwany dalej „klubem”, jest podstawową jednostką organizacyjną Akademickiego
Związku Sportowego.
2. Klub AZS może mieć charakter uczelniany lub środowiskowy.

§ 2
Klub jest terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 3
Klub działa w oparciu o niniejszy regulamin uchwalony przez Zarząd Główny AZS, przy zacho-
waniu zgodności ze Statutem AZS.

§ 4
Klub jest zrzeszony we właściwej miejscowo organizacji środowiskowej AZS.

§ 5
1. Klub jest powoływany na mocy uchwały Zarządu Głównego AZS.
2. Do wniosku o powołanie klubu należy dołączyć:
a) protokół z posiedzenia zebrania założycielskiego wraz z listą obecnych na tym zebraniu,
b) zgodę władz uczelni (dotyczy klubów uczelnianych),
c) opinię właściwej miejscowo organizacji środowiskowej AZS,


§ 6
1. Klub używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą.
2. Klub używa godła, barw flagi i znaków organizacyjnych AZS.


Rozdział II
Władze klubu

§ 7
1. Władzami klubu są:
a) walne zebranie klubu,
b) zarząd klubu,
2. Zarząd może, dla usprawnienia swego funkcjonowania, powołać prezydium zarządu.
3. Kadencja władz klubu trwa dwa lata.
4. W klubie mogą być powoływane w razie potrzeby organy społeczne o charakterze doradczym,
działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd klubu.
5. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Głosowanie w sprawach osobowych odbywa się tajnie.
2

§ 8
1. Kontrolę nad działalnością klubu sprawuje środowiskowa komisja rewizyjna.
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję
Rewizyjną.

Walne zebranie

§ 9
1. Najwyższą władzą klubu jest walne zebranie.
2. Walne zebranie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie zwołuje zarząd klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem.
4. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd na podstawie:
a) uchwały poprzedniego walnego zebrania,
b) uchwały zarządu klubu lub środowiskowej komisji rewizyjnej,
c) wniosku władz uczelni (dotyczy klubów uczelnianych),
d) wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
e) wniosku Zarządu Głównego AZS lub zarząd właściwej miejscowo organizacji środo-
wiskowej AZS.
5. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 10
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. uchwalanie założeń i kierunku działalności klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu klubu oraz przyjmowa-
nie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
3. wybór prezesa, zarządu klubu, delegatów na walne zebranie organizacji środowiskowej
AZS oraz delegatów na krajowy Zjazd AZS,
4. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarząd lub członków klubu,
5. nadawanie godności członka honorowego klubu,
6. występowanie do Zarządu Głównego AZS o rozwiązanie klubu.

§ 11
W walnym zebraniu udział biorą:
1. z głosem decydującym - delegaci wybrani na zebraniach jednostek organizacyjnych (sek-
cji sportowych) klubu według klucza wyborczego ustalonego przez zarząd klubu. Jeżeli
liczba członków klubu nie przekracza 50 osób, w walnym zebraniu biorą udział wszyscy
członkowie klubu.
2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, przedstawiciele władz nadrzęd-
nych AZS oraz zaproszeni goście.

3
Zarząd

§ 12
1. Zarząd jest najwyższą władzą klubu w okresie pomiędzy walnymi zebraniami.
2. Zarząd klubu składa się z prezesa oraz członków w liczbie ustalonej przez walne zebranie.
Zarząd może liczyć łącznie nie więcej niż 15 osób.
3. Zarząd ze swojego składu wybiera 1-3 wiceprezesów oraz sekretarza.

§ 13
Do kompetencji zarządu klubu należy:
1. organizowanie życia sportowego uczelni w ścisłym współdziałaniu z jej władzami, stu-
dium wychowania fizycznego i sportu oraz samorządem studenckim (dotyczy klubów
uczelnianych),
2. kierowanie całokształtem bieżącej działalności klubu,
3. wykonywanie uchwał władz nadrzędnych AZS oraz walnego zebrania,
4. reprezentowanie klubu na zewnątrz,
5. systematyczne informowanie władz uczelni o swojej działalności,
6. opracowanie rocznych planów działania, w tym planów finansowych,
7. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych klubu,
8. dokonywanie oceny działalności sekcji sportowych klubu,
9. skreślanie z listy członków klubu w sytuacji, o której mówi § 11 ust. 2 Statutu AZS,
10. ustalanie przepisów wewnątrzklubowych,
11. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
12. powołanie członków prezydium zarządu,
13. uchwalanie ordynacji wyborczej walnego zebrania,
14. dokooptowanie w miejsce ustępujących członków zarządu nowych członków, z tym że
liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzą-
cych z wyboru.
15. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 14
Członkowie zarządu klubu są zobowiązani do:
1. aktywnego udziału w pracach zarządu,
2. wykonywania zadań powierzonych im przez zarząd,
3. czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności,
4. udzielania pomocy sekcjom i jednostkom klubu,
5. informowania zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością
AZS w uczelni,
6. zgłaszania wniosków w sprawach mających na celu dobro i rozwój klubu,
7. aktywnego działania w pracach powierzonych im przez zarząd.

§ 15
1. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.
2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz nad-
rzędnych AZS, zaproszeni goście oraz przewodniczący środowiskowej komisji rewizyjnej.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes:
a) z własnej inicjatywy,
4
b) na wniosek jednostki nadrzędnej,
c) na wniosek władz uczelni,
d) na wniosek środowiskowej komisji rewizyjnej,
e) na pisemne żądanie 1/3 liczby członków zarządu.
4. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
5. Posiedzenie zarządu są protokołowane.
6. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
7. Protokoły są przechowywane w dokumentacji klubu.
8. Odpis protokołu lub jego kopię przesyła się do jednostki nadrzędnej AZS w terminie siedmiu
dni od daty ich zatwierdzenia, które następuje na kolejnym posiedzeniu zarządu.
§ 16
Uchwały zarządu mogą być zawieszone przez władze nadrzędne AZS w przypadku niezgodności
tych uchwał z prawem oraz Statutem AZS.

Prezydium zarząd

§ 17
1. W skład prezydium zarządu wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz oraz dodatkowo w zależ-
ności od potrzeb do 3 członków wybranych przez zarząd ze swojego składu.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu jego uprawnienia przysługują prezydium.
3. Do funkcjonowania prezydium zarządu stosuje się odpowiednio § 14-16.


Rozdział III
Sekcje sportowe

§ 18
1. Do realizacji podstawowych zadań statutowych klub powołuje sekcje sportowe.
2. W poszczególnych sekcjach mogą działać rady sekcji i kierownicy sekcji wybrani przez człon-
ków sekcji.
3. Rady i kierownicy sekcji kierują działalnością sekcji oraz realizują plany ustalone przez walne
zebranie lub zarząd.

§ 19
Do obowiązków kierownika sekcji i rady sekcji należy:
1. troska o właściwą pracę sportowo- wychowawczą w sekcji,
2. opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych sekcji,
3. organizowanie zaopatrzenie w sprzęt sprzętowy,
4. dbanie o systematyczne przeprowadzanie badań lekarskich,
5. nadzór nad zbieraniem składek,
6. organizowanie wewnętrznego życia sekcji.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny AZS w dniu 17.10.2009 r.